Visbeekvallei

De Visbeekvallei is uniek in Europa vanwege intactheid van de abiotiek en het landschap. Dit is het projectgebied van LIFE Visbeek dat bestaat uit de natuurgebieden Visbeekvallei-Kindernouw te Lille en Schrieken te Beerse. Beide gebieden worden beheerd door Natuurpunt.


Tot het einde van het 19e eeuw kenmerkte de Visbeekvallei zich door een kleinschalig beekdallandschap dat het uitgestrekte Kempense heidelandschap doorsneed. Het beekdallandschap bestond uit een mozaïek van bloemrijke graslanden, verspreide broekbosjes, houtkanten en akkers. Een belangrijk element in dit landschap is de abiotiek met het grondwater dat afkomstig is van de Kempense cuesta. Het grondwater komt als kwelwater aan het oppervlak en is basenrijk omdat het in de bodem mineraal- en basenrijke lagen passeert.


In het gevarieerd beekdallandschap met basenrijk kwelwater voelen vele zeldzame planten en dieren zich thuis. Een aantal daarvan zijn in de 20e eeuw verdwenen door verschillende bedreigingen die momenteel nog aanwezig zijn. Maar gelukkig genoeg zijn er -mede dankzij de vrijwillige medewerkers van Natuurpunt- ook vele soorten bewaard gebleven. Het beste voorbeeld hiervan is de Adder die nog maar op twee plaatsen in Vlaanderen voorkomt. Deze relictsoorten komen momenteel in (te) kleine populaties voor waardoor de kans de ze de komende jaren uitsterven groot is.

Omdat het gebied zo uniek is en er actie moest ondernomen worden, heeft de Europese Commissie de Visbeekvallei aangeduid als habitatrichtlijngebied, samen met andere gebieden in de omgeving die een netwerk vormen. Daarom heeft het gebied een Europese bescherming gekregen en zal er tussen 2010 en 2014 een LIFE-project doorgaan. De nadruk van het project ligt op natuurherstel om de Europees bedreigde habitats en soorten terug kansen te geven in de Visbeekvallei en het netwerk van habitatrichtlijngebieden in de Kempen.


Het project wordt geco├Ârdineerd door Natuurpunt Beheer vzw. Een belangrijke partner is de gemeente Lille die heide gaat herstellen in de Lilse gemeentebossen ten voordele van de adder en vele andere bedreigde soorten, KempVZW werkt samen met de gemeente om de heide te laten groeien, 2 maal per jaar grazen onze schapen in dit gebied om verbraming en verbossing te stoppen.